Friday, February 18, 2011

Bagaimanakah mengukur kepintaran??

Kepintaran boleh diukur.  Terdapat alat dan teknik tertentu untuk menentukan tahap kepintaran seseorang.
Ianya digunakan oleh anggota profesional terlatih.  Alat tersebut boleh dibuat dalam bentuk ujian aptitud atau ujian pencapaian.

Ujian Pencapaian:
• Mengukur tahap pengetahuan atau kompetensi seseorang dalam bidang tertentu
• Menganggap kepintaran adalah kapasiti mental yang boleh diukur melalui analisa pencapaian ujian mental (contoh; ujian IQ)

Ujian aptitud:
• Mengukur potensi seseorang untuk mempelajari sesuatu tugasan khusus
• Ia mengandaikan bahawa kemahiran semasa seseorang boleh meramal pencapaian sesuatu tugasan khusus pada masa hadapan

Apakah itu IQ?
IQ adalah singkatan kepada "Intelligence Quotient".  "Quotient" bermaksud suatu ukuran piawai. Oleh itu, IQ adalah suatu ukuran piawai kepintaran yang berasaskan teori-teori kepintaran.  Ujian IQ adalah alat mengukur kepintaran yang biasa diguna pakai.
• Biasanya IQ dikira sebagai Umur Mental/Umur Kronologi X 100
• IQ dinilai berdasarkan skor seseorang
• Kebanyakan orang mempunyai skor IQ di antara 70 - 130
• IQ sederhana adalah sekitar 100

Apakah yang diuji melalui Ujian IQ?
Pelbagai ujian telah dicipta untuk mengukur kemahiran berkaitan pembelajaran dan umur mental kanak-kanak.

Ujian ini biasanya mengukur:
• Kemahiran pertimbangan tanpa lisan ("Nonverbal reasoning skills")
• Kemahiran lisan
• Pengetahuan

Bagaimanakah skor IQ dapat membantu?

Biasanya skor IQ dapat meramal pencapaian akademik Walau bagaimanapun Skor IQ tidak
dapat menerangkan indeks lebar kepintaran.

Apakah pengertian skor IQ?
Panduan umum maksud skor IQ adalah seperti di bawah :
• 130 ke atas - Kepintaran unggul
• 110-120 - Kepintaran sederhana tinggi
• 90-110 - Kepintaran sederhana
• 70-90 - Kepintaran sederhana rendah
• Di bawah 70 - Terencat akal

Perlu diingatkan, ujian IQ tidak mengukur kemahiran penyesuaian diri secara menyeluruh.  Contohnya, seseorang yang mempunyai IQ 130 mungkin tidak mempunyai kemahiran sosial.  Manakala seseorang yang mempunyai IQ di bawah paras sederhana mungkin mempunyai kemahiran sosial yang baik.

Apakah fakta lain yang ada hubung kait dengan kepintaran?

Kreativiti
• Keupayaan menghasilkan idea-idea asli dan baru yang boleh diukur melalui beberapa cara

Kepintaran Emosi, EQ
• Keupayaan menilai, memahami dan meluahkan perasaan
• EQ tinggi = Empati tinggi

Kepintaran Kerohanian, SQ
• Keupayaan untuk memahami diri sendiri dari aspek perkembangan rohani dan menggunakannya untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran.

Thursday, February 17, 2011

Kenapakah setiap manusia mempunyai kepintaran berbeza?

Tahap kepintaran seseorang individu berbeza dan ia ditentukan oleh:
• Kemahiran berfikir dan membuat pertimbangan
• Asuhan semasa kecil dan interaksi sosial
• Faktor baka

Oleh kerana setiap individu mengalami perbezaan dalam faktor-faktor di atas, maka tahap kepintaran setiap individu juga berbeza.

Wednesday, February 16, 2011

Berapakah jenis kepintaran?

Terdapat pelbagai teori yang cuba menjelaskan perbezaan kepintaran seseorang.  Kajian awal oleh Francis Galton menunjukkan bahawa mereka yang berjaya dalam bidang intelek tertentu akan turut berjaya dalam bidang yang lain. Ini menunjukkan kepintaran jenis umum.

Charles Spearman meneruskan usaha Galton dan kajian beliau merumuskan bahawa manusia mempunyai kedua-dua jenis kepintaran umum dan khusus.   Sebaliknya Howard Gardner pula berdasarkan kajiannya mencadangkan bahawa manusia mempunyai pelbagai jenis kepintaran yang boleh dikategorikan kepada 7 kumpulan utama iaitu:

• Kepintaran Muzik
   o Contoh: ahli muzik

• Kepintaran Kinestetik atau pergerakan badan
   o Contoh: ahli sukan atau penari

• Kepintaran Logik Matematik
   o Contoh: saintis, pencipta atau ahli matematik

• Kepintaran Bahasa
   o Contoh: penulis atau ahli bahasa

• Kepintaran "Spatial"
   o Contoh: pelayar, arkitek, artis atau pemandu pelancong

• Kepintaran "Interpersonal"
   o Contoh; pakar sakit jiwa, pakar psikologi atau kaunselor

• Kepintaran "Intrapersonal"
   o Contoh; ahli falsafah, pakar sakit jiwa atau pakar psikologi

• Kepintaran Rohani
   o Contoh; imam, sami atau pendakwah

Dari manakah punca kepintaran?
Kebanyakan kajian merumuskan bahawa kepintaran adalah kombinasi fakta keturunan dan persekitaran.

Apakah kepintaran?

Kepintaran bermakna seseorang boleh hidup dengan :
• Menyesuaikan diri sewajarnya dengan persekitaran
• Mempelajari konsep dan idea-idea baru
• Menyelesaikan masalah

Kepintaran merangkumi kombinasi pelbagai kemahiran untuk hidup secara berkesan:
• Kemahiran fizikal: Kemahiran pergerakan seperti kemahiran motor
• Kemahiran mental: Kemahiran memori, pengetahuan, penyelesaian masalah dan ketangkasan memproses 
  maklumat
• Kemahiran tingkah laku seperti kemahiran berkomunikasi
• Kemahiran akademik
• Kemahiran kehidupan seharian

Tuesday, February 15, 2011

Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak

Setiap yang hidup mengalami perubahan mengikut proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif iaitu sifat perubahan yang dapat diukur sama ada mengikut peringkat dan ketentuan masa. Apabila ia bersifat kuantitatif, setiap perubahan seseorang dilihat dengan nyata berdasarkan pengukuran yang dibuat ke atas seseorang ataupun sesuatu organisma. 
 
Perkembangan pula adalah perubahan yang bersifat kualitatif iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuanlitatif iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata perubahan sudah berlaku yang melihatkan sifat berlainan daripada peringkat yang terdahulu. Berlainan dengan pertumbuhan, perkembangan berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sehingga tamatnya hayat organisma. Ini bermakna, perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat matang, tetapi perkembangan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan dilampaui. Tegasnya, perkembangan sentiasa berlaku terus-menerus, dari awal sehingga akhir hayat sesuatu organisma. 

Proses pertumbuhan dan perkembangan bagi sesuatu organisma itu sudah sedia terancang dalam gen-gen yang diwarisi daripada keturunan yang terdahulu. Bagi sesuatu jenis organisma, sifat umum jenis itu iaitu phylogenetic adalah serupa. Gesell ( 1949 ) menyatakan, walaupun tidak ada dua individu yang benar-benar serupa, secara global semua kanak-kanak yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak.

Perkembangan Kanak-Kanak.

Ciri-ciri kanak-kanak pintar adalah mereka mendahului umurnya dalam hampir semua bentuk pencapaian dan dalam perolehan kemahiran. Mereka mempunyai motivasi tersendiri, komited kepada kerja dan kreatif (Renzulli, 1978 ). Mereka cepat faham apa yang diajar dan dapat menggunakan pembelajaran itu dalam erti kata yang luas . Pendek kata, mereka terlalu cekap, pantas dan fleksibel serta sentiasa menggunakan strategi dan perancangan menggunakan maklumat dengan baik.Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Menurut Jean Piaget.

Perkembangan kognitif adalah proses yang mana fahaman kanak-kanak mengenai dunia berubah mengikut tahap umur dan pengalaman (Feldman, 1994). Teori-teori kognitif cuba menerangkan tentang peningkatan intelek dari segi kualiti dan kuantiti yang berlaku semasa perkembangan (Asmawati Desa, 2004).

Siapa Jean Piaget?

Sebelum kita mengetahui mengenai teori perkembangan kanak-kanak maka eloklah kita mengenali dahulu siapakah tokohnya. 

Jean Piaget (1869-1980) ialah seorang pakar biologi Switzerland dan pakar psikologi kanak-kanak. Beliau telah banyak membuat kajian ke atas tingkah-laku kanak-kanak. beberapa pendapat, seperti yang diutarakan oleh Dasen dan Heron (1984) mengatakan yang teori perkembangan kognitif Piaget bukannya suatu teori psikologikal tetapi ialah satu pandangan epistemologi, iaitu suatu falsafah pengetahuan (Philosophy of Knowledge) yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci yang dilakukan ke atas beribu-ribu kanak-kanak pada pelbagai umur dan perkembangan. walau bagaimanapun, melalui kedaan ini, Piaget telah berjaya mengemukakan konsep-konsep tentang perkembangan kana-kanak yang telah diterima sebagai satu teori komprehensif yang meliputi kesemua budaya dan masyarakat (Mahamood Nazar Mohamed, 2001).

Tahap Praoperasi (2-7 tahun).

Pada tahap kanak-kanak awal ini, Piaget menamakannya sebagai Tahap Praoperasi (2-7) tahun. Mengikut Piaget, proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku ditahap ini iaitu:

I. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah lakunyang ketara seperti kebolehan mengira.

II. Melalui latihan yang diulang-ulang, rangkaian tingkah laku dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil.

III. Hal-hal umum telah betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku umpama gambaran mental asas tentang kemajuan dan sesuatu objek dan sebagainya.

Piaget menyatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena penting iaitu pengamatan, ingatan dan bayangan. Ingatan adalah satu proses pembinaan, pengumpulan dan pengambilan kembali memoranda mental mengenai peristiwa lalu. Bayangan pula ialah proses yang menyebabkan sensasi yang statik, selalunya pandangan dan pendengaran dikumpulkan di bahagian mental (Asmah Bee Mohd Noor, 2000).

Piaget telah membahagikan tahap praoperasi kepada dua sub tahap iaitu:

I. Tahap Prokonseptual (2-4 tahun) dan
II. Tahap Praoperasi (4-7 tahun).

Di tahap prakonseptual, kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama belum dapat menyusun penerngan yang ada dalam pemikirannya.

Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku, tegang, ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Terdapat empat kandungan utama proses kognitif dalam tahap ini iaitu ‘egocentrism’, ‘konsep sebab-akibat’, ‘peningkatan peralihan bahasa’ dan ‘pembentukan identiti diri’ (Asmah Bee Mohd Noor, 2000).

Tahap yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. Mereka juga menggunakan symbol dalam permainan. Contohnya menganggap buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Namun begitu, dari segi kualiti, pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap rendah berbanding dengan orang dewasa. Contohnya pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana dunia keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja (Asmawati Desa, 2004). 


Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan; iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubnug dengan susunan atau keadaan fizikal sesuatu objek. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa amaun, isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk atau susunannya diubah. Contohnya apabila segumapal tanah liat yang di bentuk segi tiga yang kemudiannya diubah membentuk segi empat tanpa mengubah amaunnya, mereka mengatakan bahawa tanah liat yang berbentuk segi empat itu lebih besar daripada yang berbentuk segi tiga tadi (Asmawati Desa, 2004).
RUJUKAN:
Asmah Bee Mohd Noor, 2000. Psikologi Perkembangan. Bangi: Pusat Pengajian Jarak Jauh Universiti Kebangsaan Malaysia.

Asmawati Desa, 2004. Psikologi Untuk Golongan Professional. Kuala Lumpur: McGraw-Hill

Mahmood Nazar Mohamed, 2001. Pengantar Psikologi Satu Pengenalan Asas kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jamiah Hj Manap, 20007. Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kepintaran Pelbagai dan Kepintaran Emosi

Kebolehan berfikir secara logik dan rasional tidak menyumbang kepada kepintaran menyeluruh. Howard Gardner telah memperkenalkan konsep kepintaran pelbagai yang merangkumi aspek seperti kepintaran bahasa (contoh: kemahiran menghasilkan puisi); logik dan diterima akal dan matematik (contoh: ahli sains); muzik (contoh: penggubahan lagu); ruang (contoh: pengukir, juruterbang); gerakan (contoh: penari, ahli sukan); antara manusia (contoh: guru, jurujual); sesama manusia (contoh: dalam lingkungan diri sendiri); dan kepintaran alam semula jadi (contoh: pemburu).

Kepintaran emosi seperti yang ditakrifkan oleh Daniel Goldman membawa maksud kebolehan untuk meletakkan diri di dalam kedudukan orang lain.

Friday, February 11, 2011

My Personality Test!!

My Personality Test result.  Click here!

Multiple Intelligences Test!!

My score for multiple intelligences Test.  Click here.

Sample of Venn Diagram!!!


To draw a Venn diagram, you first draw a rectangle which is called your "universe". In the context of Venn diagrams, the universe is not "everything", but "everything you're dealing with right now". Let's deal with the following list of things: moles, swans, rabid skunks, geese, worms, horses, Edmontosorum (a variety of duck-billed dinosaurs), platypusses, and a very fat cat.


read more...

Anecdotal notes and Venn Diagram!


Anecdotal notes are a type of record keeping in which a teacher or other adult in the classroom records a child’s actions, behaviors, verbalizations, learning style or process for a period of time. As opposed to a more subjective or interpretive type of record, this kind of documentation is strictly objective. The teacher’s judgment about the child’s intentions or motivations should not be included.

Venn diagrams were invented by a guy named John Venn (no kidding; that was really his name) as a way of picturing relationships between different groups of things.

Rubric For Mathematics Activity!!!


Criteria
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4

• Knowledge and understanding
• Thinking
• Communication
• Application

The student will have difficulty deciding on his or her own sorting rules. They will have difficulty determined the sorting rules of other students. They will have problems naming the figures.
The student will be able to sort on two or more properties. When describing the regions in the organizer, some mistakes will be made. Naming the figures with the common bases (e.g., triangle) will be well done, but not so for other bases such as octagon.
The student will sort on more than two properties using appropriate organizers. They will name the figures according to the shape of their base.
The student will sort the figures on various properties, some of which will be involved. Proper organizer will be selected.

School-Based Project!!!

Lesson Plan
Subject
Mathematics
Topic
Shapes and Spaces
Year
3 A
Time
7.40 – 8.40 am (1 hour)
Learning Area
3 D Shapes
Learning Objectives
Understand and use the vocabulary related to 3-D shapes
Learning Outcomes
By the end of the lesson, pupils should be able to:
i)  identify various types of prisms
ii) label parts of prisms
A.  Differentiation of content, process, and/or product (may be accommodations
      and/or modifications)

 • Students will be working in groups to complete the application.
 • Pre-determined groups will match students based on their differing abilities.

B. Learning Environment

 • During instruction period, students will sit on the floor at the front of the classroom facing the whiteboard.
 • During the application, students will work together in groups at their desks.
 • During the application, teacher will circulate from group to group in order to ensure that all group members are on task.

C. Resources/Materials

 • Story Book: Mummy Math: An Adventure in Geometry.
 • Venn Diagrams
 • 3-D Shapes (prisms and pyramids)

Content (The What)

Teaching/Learning Strategies (The How)

A. Introduction (motivational steps/hook/activation of students’ prior knowledge)
(10 min)
·         Read Mummy Math an Adventure in Geometry by Cindy Neuschwander.
·         Display book cover to students and have them predict what it will be about.
                       o Ask: “What might this book is going to be about?”
·         During Read Aloud:
                       o Stop after reading page 7 (“...look at all these geometric solids”).
                          Ask students: “Which types of geometric shapes are on the wall?”
                          For support, encourage students to look around the classroom utilizing the math               
                          bulletin board.
                       o Stop after reading page 10 (“...we’re totally lost”).
                          Ask students: “What do you think the clue was talking about when it said there  
                          are many faces inside this pyramid?”
                       o Stop after reading page 15 (“...look for six identical faces”)
                          Ask students:  “Which geometry shape has six identical faces?”
·         After Read Aloud:
                    o Ask Students: “How might you tell geometric shapes apart?”
                       Allow time for thinking.

B. Content for New LearningThree-dimensional shapes.

o Cube
“A 3-D shape with 6 congruent square faces.”

o Prism
“A 3-D shape with opposite congruent bases; the other faces are 4-sided. Example: triangle-based prism”

o Pyramid
“A 3-D shape with a flat base; the other faces are triangles that meet at a vertex. Example: a rectangle- based pyramid”

o Sphere
“A solid shaped like a ball.”

o Cylinder
“A solid with 2 congruent circular bases joined by a curved surface.”

o Cone
“A solid with a circular base, a curved surface and a vertex.”


B. Teaching/Learning Strategies for New Learning
(15 min)

Display each 3-D shape to the students and have volunteers provide the names for each figure and describe them.
o Ask: “What is this shape called?”
o Ask: “Who can describe the shape for  
              me?”
o Ask: “Which shapes can you stack on
              top of each other to make a
              tower?”

Consolidation/Check for Understanding
(5 min)

• Ask students: “If you were describing a geometric shape to a friend, how might you do it? Which words would you use?”

Teaching and Learning Activities
(30 min)

Mathematics Activity:

Working in groups of four, students will sort geometric shapes based on two geometric properties. For example, prisms with more than 6 vertices, or pyramids with an odd number of vertices. Students will choose the appropriate organizer such as Venn Diagram.

Students will be asked to set up the two Venn Diagram hoops at their tables so that they can sort their geometry figures. Students will sort figures based on a rule that the group has come up with. Once all groups have the rule and have sorted their shapes according they will be asked to walk around the classroom trying to guess the rules at other tables. Students will record their finding on the attached handout entitled “Guess the Geometric Rule”

This activity can be accommodated by changing the amount of Venn Diagram hoops the students can use.

Assessment

 • A rubric will be used for evaluation.       
 • Anecdotal notes will be made noting student participation, co-operation within the group, completion of activity and the creation of a rule.


Lesson Conclusion
(5 min)

 • Students gather at the front of the classroom to discuss their thoughts on geometric shapes
 • Ask students: “Name the different attributes that can be used to describe geometric shapes”
 • Ask students: “Are there objects in the classroom that are geometry shapes? If so, name the object and describe its geometric properties”